danismanlik-hizmetleri

DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ

Pazar Araştırması ve Analizi

Pazara yeni giriş yapacak markanızın pazarda doğru bir biçimde konumlandırılması ve sağlıklı bir yapıda büyümesi için ihtiyaç duyduğunuz güncel pazar bilgilerini sağlarız.


Ülkedeki genel ekonomik görünümden perakende sektörüne ait verilere; caddelerdeki ve alışveriş merkezlerindeki kira/ciro performanslarından rakip marka performanslarına kadar ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri içeren kapsamlı raporlar hazırlarız.


Bu raporlar doğrultusunda markanız için alternatif büyüme stratejileri oluşturur ve mağaza açılışlarınız için hedef lokasyonları belirleriz.

Değer Takdiri ve Uzman Görüşü

Markanızın faaliyet gösterdiği caddelerde ve alışveriş merkezlerinde, mağazalarınıza ait mevcut kira bedellerini pazardaki güncel rayiç değerleri dikkate alarak inceleriz. Bunların pazar şartları doğrultusunda muhafaza veya revize edilmesi yönünde tavsiyelerde bulunuruz. Elde ettiğimiz sonuçları size rapor halinde sunarız.

Değerleme

Şirketlerin sahip oldukları gayrimenkul portföyleri için değerleme çalışması yaparız. Portföy içerisinde ticari mülklerin yıllık varlık değerlerindeki değişimi analiz ederiz. Bunun için, mülklerin mevcut kira gelirlerini inceleriz. Kiraların, mevcut pazar koşulları doğrultusunda arttırılması veya azaltılması yönünde önerilerde bulunuruz. Yaptığımız kapsamlı çalışmaları rapor halinde müşterilerimize sunarız.

En Verimli ve En İyi Kullanım Analizi

Geliştirilmesi düşünülen bir arsanın bulunduğu bölgedeki sosyo-ekonomik çevre koşullarını araştırırız. Somut örneklerle desteklenen kapsamlı bir rekabet analizi yapar, en verimli kullanım şekli için yatırımcıya veya mülk sahibine önerilerde bulunuruz.

Mevcut Durum İncelemesi

Faal durumdaki alışveriş merkezi projenizin fiziksel ve finansal koşullarını inceleriz. Daha verimli ve yüksek kapasiteli bir işletme yapısının oluşturulması için tespitlerde bulunuruz. Elde ettiğimiz sonuçları analiz ederiz. Bu sayede müşterilerimize, mimari ve finansal iyileştirmeler için alternatif çözümler üretiriz.

Birleşme ve Satın Alıma Yönelik Gayrimenkul Portföy Analizi

Şirket birleşmeleri veya özel sermaye fonlarının marka satın alım süreçlerine yönelik olarak; markaların mevcut mağaza portföylerinin ciro/kira analizlerini yaparız. Ayrıca bu markaların sahibi oldukları ve gelir elde ettikleri gayrimenkulleri varsa bunların kira gelirlerini inceleriz. Yapmış olduğumuz analizler neticesinde, gayrimenkullerin finansal koşullarının pazar şartlarına uyumlu hale getirilmesi için öneriler sunarız, bunların barındırdıkları riskleri veya avantajları ayrıca yorumlarız.


Satışa veya yatırıma konu olan markanın, pazarda sahip olduğu büyüme potansiyeline yönelik tespitlerde bulunur, marka için en uygun hedef bölgeleri belirleriz. Yatırımcıları doğru bir büyüme stratejisi çerçevesinde yönlendiririz.